Informacje

ZNAKI TOWAROWE:

"IKR" nr 148055 UP RP

"IWA" nr 229092 UP RP

wszelkie prawa zastrzeżone ®

szczegóły ilovekr.pl ilovewa.pl

Menu

Artykuły

Wymiary koszulek

Męskie

Męska rozmiarówka

Damskie

Damska rozmiarówka

Dziecięce

Dziecięca rozmiarówka

PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Znak akceptacji

Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego ilovepl.eu oraz zawartych w nim treści jest:

Film Video Art

ul. Masarska 16/4

31-539 Kraków

Działalność jednoosobowa zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Krakowa

Nr: 32355/98

NIP: 676-163-18-69

REGON: 351544633

posiadający znaki towarowe "IKR" nr. 148055 UP RP i "IWA" nr. 229092 UP RP wszelkie prawa zastrzeżone ®

Który w dalszej części umowy oraz na dokumentach potwierdzających transakcję widnieje, jako SPRZEDAWCA.

NABYWCĄ w sklepie internetowym ilovepl.eu może być:

 • Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
 2. NABYWCA zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich, dolarach amerykańskich lub euro.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego.
 8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Film Video Art danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.
 9. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Potwierdzenie przez pracownika Film Video Art przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 11. Oferty na produkty z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY.

12. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. SPRZEDAWCY może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 2. SPRZEDAWCAakceptuje następujące formy płatności:
  • Płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień),
  • Płatność poprzez system PayU lub PayPal (po pozytywnej autoryzacji elektronicznej płatności system zmienia status na "opłacone" i informuje NABYWCĘ o nowej pozytywnie rozpatrzonej płatności.

Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ.

 1. Podane na stronie sklepu internetowego ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

IV. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie Internetowym ilovepl.eu realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierów DHL i UPS.
 2. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.
 4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie ilovepl.eu.
 6. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.
 7. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym ilovepl.eu, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.
 2. SPRZEDAWCA zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 3. Dane osobowe NABYWCY mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych poprzez kontakt ze SPRZEDAWCĄ lub w formie elektronicznej.
 6. SPRZEDAWCA nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej SPRZEDAWCY takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI. Reklamacje

 1. NABYWCA jest zobowiązany do zawiadomienia SPRZEDAWCY o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
 2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży NABYWCA powinien odesłać SPRZEDAWCY reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 3. SPRZEDAWCA ustosunkuje się do reklamacji NABYWCY w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, SPRZEDAWCA doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem NABYWCY poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów NABYWCA ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym NABYWCA od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem NABYWCY nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi SPRZEDAWCA.
 6. W przypadku umów zawieranych z NABYWCĄ nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. NABYWCA, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 NABYWCA zwraca Towar SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 3. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni SPRZEDAWCA zwróci NABYWCY zapłaconą kwotę. NABYWCA powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności za Towar kartą płatniczą zwrot środków zostanie dokonany na kartę.
 4. W przypadku naruszenia przez NABYWCY warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a SPRZEDAWCA nie zwraca NABYWCY wpłaconych należności.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje NABYWCY w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 2. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ilovepl.eu oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.

Polityka prywatności Film Video Art

Ochrona danych osobowych

Powierzone przez Klienta nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • Realizacji umowy (dostarczenia zamówienia).

Prawo dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania; po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego ilovepl.eu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Cookies (Ciasteczka)

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Wersje językowe

Waluty

Sklep internetowy Shoper.pl